Главная              Рефераты - Астрономия

Облік реєстрація та розслідування нещасних випадків професійних захворювань і професійних отру - реферат

Облік, реєстрація та розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і професійних отруєнь на підприємствах, в установах і організаціях
Гострі професійні захворювання Хронічні професійні захворювання
Повідом-лення

“Екстрене повідомлення про гостре отруєння (захворювання на виробництві)”

.

Остаточний діагноз і зв’язок профзахворювання з впливом виробничих факторів мають право встановлювати спеціалізовані лікувально-профілактичні заклади за спеціальним переліком Кабінету Міністрів України (затверджується через кожні 5 років)

— гостре професійне захворювання (отруєння);

— професійне захворювання інфекційного характеру (зв’язок з професійною діяльністю уточнюється спеціалізо-ванними відділеннями після обов’язкової кон-сультації з лікарем з гігі-єни праці та епідеміо-логом СЕС).

Лікар,який вперше поставив діагноз, направляє в рай СЕС міськ СЕС та власникові підприємства протягом доби після встановлення діагнозу.

Лікувально-профілактич-ний заклад, який уточнив діагноз, направляє нове екстренне повідомлення протягом 10 годин до СЕС.

“Повідомлення про хронічне професійне захворювання (отруєн-ня)”направляється протягом 3 днів після встановлення діагнозу, підпри-ємству, де працював хво-рий, СЕС та лікувально-профілактичному закладу, якi обслуговують це під-приємство

— професійні за-хворювання (от-руєння), які за-кінчились смер-тю;

— групові професійні захворювання ( 2 і більше працівників).

Власник підприємства негайно повідомляє по телефону або телефаксу відповідний місцевий орган державного нагляду за охороною праці; СЕС (у разі гострих професійних отруєнь чи захворювань); місцевий орган державної виконавчої влади;профспілкову організацію свого підприємства; вищестоящий профспілко-вий орган; прокуратуру.

Реєстра-ція

“Журнал реєстрації нещасних випадків (виробничих травм, гострих отруєнь та захворювань)

На підприємстві та в СЕС на підставі повідомлень про профзахворювання та актів їх розсліду-вань
Розслі-дування

Власник підприємства органі-зовує розслідування протягом 3 діб з моменту події

Комісія призначається наказом керівника терито-ріального органу, а якщо загинуло 5 і більше чоловік - центрального органу державного нагляду за охороною праці Власник підпри-ємства організовує роз-слідування протягом 7 днів з моменту одержання повідомлення
“Акт про нещасний випадок” за формою Н-1 (5 примірників; термін зберігання на підприємстві - 45 років) “Акт спеціального розслідування групового нещасного випадку або нещасного випадку iз смертельним наслідком”; “Акт про нещасний випадок “ за формою Н-1; Висновок лікувально-профілак-тичного закладу при розслідуванні гострих отруєнь (захворювань); медичний висновок про причини смерті або харак-тер травми потерпілого, а також про наявність в його організмі алкоголю i наркотичних речовин. “Акт розслідування хронічного професійного захворювання (отруєння)” в 5 примірниках (складається комісією протягом 3 діб після закінчення розсліду-вання; термін зберігання на підприємстві та в СЕС - 45 років)

потерпілому або особі, яка представляє його інтереси;

керівникові це-ху; інспек-торові з охоро-ни праці; ке-рівникові (спе-ціалістові) з охорони праці;

профспілковій організації.

Підприємство в 5-денний термін надсилає матеріали прокуратурі та відповідному органу державного нагляду за охороною праці та СЕС; перший примірник залишається на підприємстві. Копії акта спеціального розслідування, ескіза місця нещасного випадку, актів за ф. Н-1 та наказу керівника підприємства надсилаються відповідному профспілковому органу, міністерству або іншому центральному органу державної виконавчої влади та Національному НДІ охорони праці, Держнаглядохорони праці у разі групового нещасного випадку. Хворому; СЕС; підприємству; лікува-льно-профілактичному закладу; профспілковій організації підприєм-ства.
Звіт-ність Підприємства, місцеві органи Державної вико-навчої влади і державного нагляду за охороною праці ведуть облік усіх виробничих травм за підсумками року, а гострих отруєнь (за-хворювань) - за підсумками кожного півріччя та року. Міністерства, інші центральні органи державної виконавчої влади, Держнагляд охорони праці, Держатомнагляд, Головне управління пожежної охорони МВС і санітарно-епідеміологічна служба МОЗ здійснюють оперативний облік групових нещасних випадків і нещасних випадків із смертельним наслідком Районні та міські СЕС 2 рази на рік звітують обласним та галузевим СЕС, які надсилають звіти ГСЕУ МОЗ