Главная              Рефераты - Астрономия

Дебіторська заборгованість - реферат

Упроцесідіяльностіпідприємствонезавжди здійснюєрозрахункизіншимипідприємствамиабо фізичнимиособамиодночаснозпередачеюмай­на, виконаннямробіт, наданнямпослугтощо. У зв'язкуізцимуньоговиникаєдебіторськазабор­гованість.

Дебіторська заборгованість визначаєтьсяяк сумазаборгованостідебіторівпідприємствуна певнудату. Дебіторамиможутьбутиякюридичні, такіфізичніособи, якізаборгувалипідприємству грошовікошти, їхеквівалентиабоіншіактиви. За данимибухгалтерськогооблікуможнавизначити сумузаборгованостінабудь-якудату, алезвичай­нотакасумавизначаєтьсянадатубалансу. Оскі­лькивідповіднодовимогнаціональнихстандартів бухгалтерськогооблікупідприємстваподаютьта­кожпроміжну (квартальну) звітність, тосумудебі­торськоїзаборгованостіпідприємстваслідвизна­чатищоквартально.

Порядокбухгалтерськогооблікудебіторської заборгованостітаїївідображенняуфінансовій звітностірегулюютьсяП(С)БО 10 "Дебіторськаза­боргованість". ДіяП(С)БО 10 непоширюється тількинабюджетніустанови, всііншіюридичні особизобов'язанікеруватисяйоговимогами.

Дебіторськазаборгованістьвідображаєтьсяу формі№ 1 "Баланс" ускладіактивів. Активи підприємства - цересурси, щоконтролюютьсяпідприємством, відвикористанняякихочікується отриманняекономічнихвигодумайбутньому. Зви­чайноекономічнавигодавіддебіторськоїзаборго­ваностівиражаєтьсявтому, щопідприємствов результатіїїпогашеннярозраховуєраночипізно отриматигрошовікоштиабоїхеквіваленти. Відпо­віднодебіторськузаборгованістьможнавизнати активомтількитоді, колиіснуєймовірністьїїпо­гашенняборжником. Якщотакоїймовірностіне­має, сумудебіторськоїзаборгованостіслідсписа­ти.

Якщозаборгованістьнеможливодостовірно оцінити, тобтовизначитиїїсуму, вонанеможе бутивизнанаактивомінеповиннавідображатися вбалансі.

Класифікація

ЗгіднозП(С)БО 10 дебіторськазаборгованість поділяєтьсянадовгостроковуікороткострокову.

Довгостроковоюдебіторськоюзаборгованістю визнаєтьсязаборгованість, яканевиникаєвході нормальногоопераційногоциклуібудепогашена після 12 місяцівздатибалансу.

УП{С)БО 2 "Баланс" даєтьсявизначенняопе­раційногоциклу - цепроміжокчасуміжпридбан­нямзапасівдляздійсненнядіяльностійотриман­нямкоштіввідреалізаціївиробленоїзнихпродукціїаботоварівіпослуг. Визначеннянормально­гоопераційногоциклуустандартахнемає, однак, використовуючинаведеневищевизначенняопера­ційногоциклу, можназробитивисновок,щоце операційнийциклузвичайнихумовахдіяльності. Звичайноопераційнийциклнеперевищує 12 місяців, алезадеякимивидамидіяльностівінможе продовжуватисябільшеодногороку. Незважаючи наце, заборгованість, щовиниклавходітакого операційногоциклу, всеодновизнаєтьсянедов­гостроковою, апоточною.

Отже, довгострокова заборгованість - цевос­новномузаборгованість, непов'язаназоперацій­ноюдіяльністю.

Поточна дебіторська заборгованість ( коротко­строкова ) - цезаборгованість, щовиникаєвході нормальногоопераційногоциклуабобудепога­шенапротягом 12 місяцівздатибалансу.

Такимчином, якщозаборгованість, щовиникла, непов'язаназопераційнимциклом (наприклад, заборгованістьорендарівзаопераціямифінансо­воїоренди, працівниківзанаданимиїмпозиками], алепередбачається, щовонабудепогашенав термінменше 12 місяців, тотаказаборгованість визнаєтьсяпоточною.

Датоюбалансузвичайноєостаннійденьзвітно­гоперіоду.

Знаведенихвищевизначеньдовгостроковоїі поточноїдебіторськоїзаборгованостіслідзробити висновок: оскількивіднесеннязаборгованостідо поточноїабодовгостроковоїприв'язанедодати балансу, навказанудатуслідпереглядатидовго­строковузаборгованістьзаокремимидебіторами затермінамиїїпогашення. Якщовиявиться, щодо термінупогашеннязаборгованості |залишилося менше 12 місяців, колишнюдовгостроковузабор­гованістьслідвідобразитинадатубалансуяк поточну.

Наприклад, убалансістаномна 31 березня числитьсязаборгованістьпрацівниказанаданою йомупозикою, термінпогашенняякої - 10 травня наступногороку. Узвітностізапершийквартал поточногорокутаказаборгованістьповиннавідоб­ражатисяякдовгострокова, оскількивонабуде погашеначерез 13 місяціві 10 днівпіслядати балансу (31 березня). Алеузвітізадругийквар­талпоточногорокузаборгованістьповиннабути визнанакороткостроковою, оскількиїїпогашення передбачаєтьсячерез 10 місяціві 10 днівпісля датибалансу (30червня).

УБалансісумидебіторськоїзаборгованості відображаютьсяврізнихрядкахзалежновідїївидів. Основнівидидебіторськоїзаборгованостітаїх відображеннянарахункахбухгалтерськогооблікуй уфінансовійзвітностіподанідалівтаблиці.

Вид дебіторської заборгованості Бухгалтерсь­кий рахунок

Рядок Балансу

1 2 3
Довгострокова:
- замайно, щознаходитьсяуфінансовійоренді 161 050

- довгостроковівекселіотримані

162 050

- розрахункизпрацівникамизавиданимидовгостроковимипозичкамитаін.

163 050
Поточна:
- короткостроковівекселіотримані 34 150

- запродукцію, товари, роботиіпослуги (крімзаборгованості, забезпеченоївекселем)

36, 38

160, 161, 162

- завиданимиавансами

371

180

- зарозрахункамизпідзвітнимиособами

372

210

- занарахованимидивідендами, відсотками, роялтітаін., щопідлягаютьнадходженню

373

190

- запретензіями, пред'явленимипостачальникам, підрядникам, транспортнимтаіншим

374 210
Організаціям, запред'явленимиїмівизнанимиштрафами, пенею, неустойками

- звідшкодуваннянанесенихзбитківурезультатінедостачівтратвідпсуванняцінностей,

375 210

недостачірозкраданнягрошовихкоштів, якщовинуватецьвиявлений

- запозикамичленамкредитнихспілок

376

210

- заопераціями, пов'язанимизіспільноюдіяльністю, заіншимирозрахункамиз

377

210

працівникамитаіншимирозрахункамизіншимидебіторами

- зарозрахункамизбюджетом

377, 64

170

- завнутрішнімирозрахункамиізарозрахункамизпов'язанимисторонами

377, 682, 683

200

Оцінка дебіторської заборгованості в обліку

Дляоблікусумдебіторськоїзаборгованості застосовуєтьсядекількавидівоцінок.

1. Дисконтована вартість майбутніх платежів , що очікуються для погашення цієї заборгованості .

Оцінказадисконтованоювартістюмайбутніх платежівзастосовуєтьсяорендодавцямидлявідоб­раженняплатежівзадоговорамифінансовоїорен­ди. Інакшекажучи, суматакихплатежівповинна відображатисявсумічистихінвестиційворенду, щодорівнюєзагальнійсумімінімальнихорендних пяатежівінегарантованоїліквідаційноївартостіза вирахуваннямнезаробленогофінансовогодоходу.

Уміжнароднійпрактиціширокозастосовується такаоцінка. Щостосуєтьсяукраїнськогобухгал­терськогообліку, тодоприйняттяП(С)БО 14 "Оренда" застосуванняцієїоцінкинеможливе.

2. Чиста реалізаційна вартість .

Оцінказачистоюреалізаційноювартістюзас­тосовуєтьсядляпоточноїдебіторськоїзаборгова­ностізапродукцію, товари, роботиіпослуги, Зна­ченняцієїоцінкиполягаєвнаступному.

Підприємство, відвантажуючипродукціюабото­вари, виконуючироботиабонадаючипослуги, не завждиотримуєоплатувідпокупцівізамовників негайно. Вонозмушенейтинапевнийризикдля того, щобзбільшитиобсягсвоєїреалізаціївумовах конкуренції. Посуті, підприємствонадаєсвоїмпокупцямкомерційнийкредит. Утакихумовахзавжди залишаєтьсяймовірністьтого, щооплатавідпокуп­цяненадійде. Утойжечасвідповіднодопринципу нарахуваннявмоментвідвантаженнятоварів (про­дукції), виконанняробітабонаданняпослуг підприємствоповинне? визнатидохідвідїхреалі­зації. Удохідвключаютьсятакожборги, що, імов­ірно, ніколинебудутьоплачені. Цепризводитьдо того, щореальнийдохід, якийотримаєпідприєм­ствовмайбутньому, необгрунтованезавищується насумузазначенихборгів. Томупривизнаннідохо­дувідреалізаціїйогонеобхіднозменшитинасуму сумнівнихборгів. Цьоговимагаєіпринципобач­ності, згіднозякимнеможназавищуватидоходи.

Дляоцінкисумисумнівнихборгівіснуєспе­ціальнаметодика, відповіднодоякоїпідприємство формуєрезервсумнівнихборгів.

Такимчином, поточнадебіторськазаборго­ваністьзапродукцію, товари, роботиіпослугив моментвизнанняЇЇактивомзбільшуєдохідвідре­алізаціїтаоцінюєтьсязапервинноювартістю. Але надатубалансуїїсумаповиннабутизменшенана величинурезервусумнівнихборгів. Допідсумку балансузаборгованістьвключаєтьсязачистоюре­алізаційноювартістю, щоявляєсобоюрізницюміж первісноювартістюпоточноїдебіторськоїзаборго­ваностіісумоюрезервусумнівнихборгів.

3. Первісна вартість .

Оцінказапервісноювартістюзастосовуєтьсядлявсіхвидів довгостроковоїіпоточноїдебіторсь­коїзаборгованості, якінеєзаборгованістюза продукцію, товари, роботичипослуги, абоочіку­ванимиплатежамизадоговорамифінансовоїорен­ди. Дляцихвидівзаборгованостірезервсумнівних боргівнестворюється.

Безнадійна заборгованість

Будь-яказаборгованість, якдовгострокова, такі поточна, уякийсьмоментможебутивизнана підприємствомбезнадійною. До 2000 рокувнаціо­нальномубухгалтерськомуоблікубуловідсутнєпо­няттябезнадійноїзаборгованості, хочібулоперед­баченесписанняназбиткипідприємствасумдебі­торськоїзаборгованості, заякоюзакінчивсястрок позовноїдавностіабощодоякоїєдокументальне підтвердженняпронеможливістьїїпогашення, тоб­тодокументи, виданісудовимиорганами.

Насьогоднідлятогощобвизнативбухгал­терськомуоблікудебіторськузаборгованістьбез­надійною, непотрібнодокументальногопідтверд­ження. Досить, щоббулавиконанаодназумов:

–закінчивсястрокпозовноїдавності (3 роки);

– існуєвпевненістьутому, щоборжникне погаситьсвоюзаборгованість.

Щотаке "впевненість" уцьомувипадку, П(С)БО 10 неуточнює, алеможнапередбачити, щоколи підприємство-боржникоголошенебанкрутом, то підприємство-кредиторможесписатийогозаборго­ваністьякбезнадійну, знаючи, щомайнабанкрута ні: вистачитьдляпогашеннязаборгованості. Уцьому полягаєвідмінність, порядкувизнанняборгупокупця безнадійнимучинномубухгалтерськомуоблікувід аналогічногопорядкувподатковомуобліку.

Безнадійнадебіторськазаборгованістьзапро­дукцію, товари, роботиабопослугисписуєтьсяв моментїївизнаннязарахунокрезервусумнівних боргів, якийформуєтьсянадатубалансуна підставіданихбухгалтерськогооблікуминулих звітнихперіодів. Приствореннірезервусумнівних боргівзбільшуютьсяіншівитратиопераційної діяльності, асписаннябезнадійноїзаборгованості відбуваєтьсянезарахунокзменшенняраніше нарахованогодоходу, а зарахунокзменшення резервусумнівнихборгів.

Якщодлясписаннябезнадійноїзаборгованості покупців (замовників) невистачилорезервусум­нівнихборгів, різницясписуєтьсянавитратипері­оду. Якщорезервусумнівнихборгівпостійноне. вистачаєдлясписаннябезнадійноїзаборгованості, підприємствунеобхіднопереглянутиметодикуйого формування. Длявідображеннясумвитратна. формуваннярезервусумнівнихборгівінапряме списанняпоточноїдебіторськоїзаборгованостів новомуПланірахунківпередбаченийсубрахунок 944 "Сумнівніібезнадійніборги" рахунка 94 "Інші витратиопераційноїдіяльності". Нарахуванняре­зервусумнівнихборгіввідображаєтьсяпокредиту рахунка 38 "Резервсумнівнихборгів", асписання безнадійноїзаборгованостізарахунокрезерву - подебетуцьогорахунка.

Присписаннідебіторськоїзаборгованості, що утвориласяневрезультатівідвантаженнятоварів, виконанняробіт, наданняпослуг, застосовується методпрямогосписаннясумтакоїзаборгованості навитратиперіоду.

Післясписаннябезнадійноїдебіторськоїзабор­гованостіпідприємствозобов'язаневраховуватиїї сумуназабалансовомурахункупротягомнеменше трьохроківдляспостереженнязаможливістюїї стягненняувипадкахзмінимайновогостануборж­ника. Дляоблікусумсписаноїзаборгованостізас­тосовуєтьсясубрахунок 071 "Списанадебіторська заборгованість" забалансовогорахунка 07 "Списані активи". Якщопротягомтрьохроківзаборгованість небудевідшкодованаборжником, слідостаточно списатиїїсумуіззабалансовогорахунка. Сума заборгованості, відшкодованоїпіслясписання, відображаєтьсявбухгалтерськомуоблікуподебету рахунків30 "Каса", 31 "Рахункивбанках" абоінших рахунківоблікуактивів. Одночаснонацюжсуму слідвідобразитидохідпокредитусубрахунка 716 "Відшкодуванняранішесписанихактивів" рахунка 71 "Іншийопераційнийдохід". •Розглянемонаумовномучисловомуприкладі порядоквідображеннясумбезнадійноїдебіторсь­коїзаборгованостівбухгалтерськомуобліку;

Резерв сумнівних боргів

Резервсумнівнихборгівформуєтьсяпідприєм­ствомнадатубалансу. Одночасновеличинаре­зервузбільшуєвитратизвітногоперіоду. Зараху­нокствореногорезервубудутьсписуватисябез­надійніборгинаступногороку. Такимчином, ме­тодсписаннябезнадійноїзаборгованостізараху­нокрезервусумнівнихборгіввідрізняєтьсявід методупрямогосписання)датоювключеннясум такоїзаборгованостідовитрат. Очевидно, щопри застосуванніпершогометодувитративизнаються раніше, щовідповідаєпринципуобачності, згідно зякимвитратинеможназанижувати.

П(С)БО 10 передбачаєдваметодиформування резервусумнівнихборгів:

1) виходячиізплатоспроможностіокремихде­біторів;

2) напідставікласифікаціїдебіторськоїзабор­гованості.

Першийметодзаснованийнарезультатахана­літичногооблікудебіторськоїзаборгованостіпо кожномудебітору. Якщоконкретнийдебіторвиз­нанийнеплатоспроможним, тонасумуйогоза­боргованостіслідзбільшитирезервсумнівних боргів. Незважаючинатещотакийметоддопус­тимий, приздійсненніпідприємствомдоситьвели­коїкількостіопераційкращевикористовуватидру­гийметодформуваннярезервусумнівнихборгів.

Другийметодєбазовимізаснованийнапері­одизаціїдебіторськоїзаборгованості. Длятогощоб скористатисяцимметодом, підприємствунеобхід­нопроаналізуватиінформаціюзадекількапопе­редніхзвітнихперіодівщодовиникненнябезнадій­ноїзаборгованостізапродукцію, товари, роботи абопослуги. Прицьомуслідураховуватите, коли кожнаконкретназаборгованістьсталабезнадій­ною - донастаннястроківоплатизадоговоромчи післятого, яквонасталапростроченою..

Заборгами, щосталибезнадійнимипіслястро­куоплатизадоговором, застосовуєтьсярозбивка заперіодами. Звичайноперіодизаціяпростроченої заборгованостіздійснюєтьсятакимчином: окремо підсумовуєтьсязаборгованість, щосталабезнадій­ноюпротягоммісяцяпіслянастаннястрокуоплати задоговором, устроквід 1 до 2 місяців, від 2 до Змісяців, ізаборгованість, щосталабезнадійною більшеніжчерезтримісяціпіслянастаннястроку оплатизадоговором.

Оскількизаборгованістьможестатибезнадій­ноюнетількиврезультатівизнанняпокупцябан­крутом, алейпіслязакінченнястрокупозовної давності (тобтотрьохроківздатиоплатизабор­гованості, передбаченоїдоговором), підприємству доведетьсявраховуватитакождебіторськузабор­гованість, щовиниклатрирокитому.

Закожноюгрупоюзаборгованостівизначається коефіцієнтсумнівності. Формулидлярозрахунку величинизазначеногокоефіцієнтанеіснує, він визначаєтьсяприблизнонапідставіспостережень ідосвіду, атакожданихбухгалтерськогооблікуза минуліперіоди. Смислрозрахункукоефіцієнтасум­нівностіполягаєвтому, щобвизначитидлякожної групидебіторськоїзаборгованості (розподіленоїза періодами) відсотоксписанихнеоплаченихра­хунків, тобтовідсотокнепогашеннязаборгованості. Звичайнокоефіцієнтсумнівностізростаєзі збільшеннямперіодунепогашення.

Резервсумнівнихборгіввизначаєтьсяяксума/ добутківзаборгованостізакожноюгрупоюна відповіднікоефіцієнтисумнівності.

Наведемоприкладформуваннярезервусумнів­нихборгівзаметодомперіодизаціїдебіторської заборгованості.