Главная              Рефераты - Астрономия

Обгрунтування теми дослідження на здобуття ступеня кандидата педагогічних науки - реферат

Міністерство Освіти України

КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра методики викладання іноземних мов

Обгрунтування теми дослідження на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – Теорія та методика навчання: германські мови

Навчання студентів-філологів
проведення уроків домашнього читання
в старших класах шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов
(на матеріалі англійської мови)

Аспірант

Якушечкіна Юлія Валентинівна

Науковий керівник

канд. пед. наук,

доцент
О.Б. Бігич

Київ – 1999

План:

Вступ

Розділ І. Теоретичні передумови професійної підготовки студентів-філологів до майбутньої діяльності вчителя іноземної мови

1.1. Основні структурні елементи професійно- методичної діяльності вчителя іноземної мови

1.2. Особливості навчання читання іноземною мовою на старшому ступені шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов

1.3. Психологічна характеристика студентів-майбутніх учителів іноземної мови у світлі особистісно-діяльнісного підходу

Розділ 2. Методика формування у студентів професійно-методичних

умінь проведення уроків домашнього читання в старших класах школи з поглибленим вивченням англійської мови

2.1. Етапи підготовки вчителя до проведення уроків домашнього читання та зміст кожного етапу

2.2. Технологія формування у студентів професійно-методичної компетенції проведення уроків домашнього читання англіською мовою на старшому ступені школи з поглибленим вивченням англіської мови

2.3. Перелік професійно-методичних умінь учителя іноземної мови в проведенні уроків домашнього читання в старших класах шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови

Розділ 3. Експериментальна перевірка ефективності розробленої технології навчання студентів до проведення уроків домашнього читання на старшому ступені школи з поглибеним вивченням англійської мови

3.1. Організація та проведння експериментального навчання

3.2. Результати експериментального навчання та їх інтерпретація

3.3. Методичні рекомендації щодо проведення уроків домашнього читання в старших класах школи з поглибленим вивченням англійської мови

Висновки

Список використаних джерел

Одним із найважливіших видів комуникативно-пізнавальної діяльності людини є читання. Професійна спрямованість навчання передбачає розвиток високої культури читання з метою підготовки вчителя, здатного виховати своїх учнів вдумливими, естетично сприйнятливими читачами. Необхідність досягнення високого рівня професійно-методичної компетенції випускників мовних факультетів інститутів університетів особливо гостро відчувається саме тепер у зв”язку з гуманітаризацією середньої та вищої освіт. Культура людини значною мірою залежіть від її вміння розуміти літературу. Література справляє естетичний вплив на читача, стимулюючи його творчу здатність пізнавати дійсність, зображену в тексті, що спонукає його до самостійних суджень і висновків, дає можливість для розвитку світогляду, допомогає правильно зорієнтуватися в складному процесі самопізнання.

Читання іноземною мовою як комуникативне вміння та засіб спілкування є найрозповсюдженішим способом іншомовної комунікації, яким учні середньої школи мають оволодіти згідно з вимогами чинної програми та Державного стандарту з іноземних мов.[1]

За умови протікання процесу оволодіння іноземною мовою поза межами вторинної мовної спільності, роль художнього тексту значно зростає, оскільки він певною мірою реконструює мовне середовище. Художні тексти відіграють провідну роль і в пізнанні інокультурної дійсності, і у формуванні позитивного ставлення до країни та народу, мова якого вивчається. На старшому ступені середніх шкіл читання набуває вагомого значення у процесі навчання іноземної мови. Уміння читати надає можливість випускникам школи у своїй подальшій діяльності користуватися іншомовною літературою для пошуку інформації за фахом чи інформації, яка цікавить, задоволення своїх читацьких чи творчих потреб, удосконалення умінь усного мовлення і т. ін.

Чинні програми для шкіл з поглибленим вивченням англійської мови (1996) передбачають проведення уроків домашнього читання, протягом яких старшокласники вчаться читати адаптовані та неадаптовані уривки з автентичних творів.

Студенти зустрічаються з проблемами організації та проведення уроків (етапів) домашнього читання протягом педагогічних практик на ІУ –У курсах. Навчальні дисципліни, в процесі вивчення яких вони як майбутні вчителі іноземної мови набувають певних професійних знань та вмінь, включають: а) курс зарубіжної літератури, де студенти набувають відповідних знань; б) заняття з домашнього читання, де у студентів формуються вміння читати іншомовну художню літературу; в) заняття з інтерпретації та аналізу текстів, протягом яких формуються вміння здійснювати лінгвостилістичний аналіз тексту та його інтерпретацію; г) курс методики навчання іноземних мов, де протягом серії лекційно- практичних занять з навчання читання формуються основи методичних умінь навчання читання учнів загальноосвітньої школи.

Але жодна з цих дисциплін взятих окремо не забезпечує повноцінної професійно-методичної підготовки, необхідної для організації та проведення уроків домашнього читання, структура яких має відрізнятися від структури двох основних типів уроків, виділених у сучасній методиці. Слід відмітити, що структура занять з домашнього читання на мовних факультетах по суті відрізняється від уроків домашнього читання в середній школі, і ці заняття рідко бувають орієнтованими на професію вчителя іноземної мови у середньому навчальному закладі. Звідси виникає невідповідність між умовами і способами засвоєння студентами фахових знань і опанування методичними вміннями та умовами їх застосування у навчальному процесі середніх навчальних закладів.

Методична наука має вагомий потенціал досліджень проблеми навчання читання (А.А. Вейзе, З.І. Кличнікова, І. Л. Гініатуллін, Н.Ф. Коряковцева, С.К. Фоломкіна та ін.), а також проблеми професійно-орієнтованого навчання і професійно-методичної компетенції вчителя іноземної мови (К.І. Саломатов, А.І. Смирнова, З.І. Цирліна, В.Н. Шевяков, Н.В. Язикова та ін.).

Проте питання професійно-методичної підготовки студентів до організації та проведення уроків, зокрема уроків домашнього читання англійською мовою в старших класах шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови, до цього часу залишається недослідженим, що й обумовлює актуальність нашого майбутнього дослідження.

Об ’єктом дослідження є професійно-методична підготовка студентів до організації і проведення уроків іноземної мови в середніх навчальніх закладах.

Предметом дослідження виступає формування у студентів ІІІ – ІУ курсів мовних факультетів професійно-методичної компетенції щодо організації та проведення уроків домашнього читання англійською мовою в старших класах шкіл з поглибленим вивченням англійської мови.

Мета дослідження – теоретично обгрунтувати, практично розробити та експериментально перевірити методику формування у студентів ІІІ – ІУ курсів професійно-методичної компетенції щодо навчання старшокласників домашнього читання англійською мовою.

Для досягнення цієї мети передбачається вирішити такі завдання:

- виділити основні структурні елементи професійно-методичної діяльності вчителя іноземної мови;

- проаналізувати особливості навчання читання на старшому ступені шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов;

- відзначити етапи підготовки вчителя до проведення уроків домашнього читання та зміст кожного етапу;

- розробити технологію формування у студентів професійно-методичної компетенції, необхідної для організації та проведення уроків домашнього читання в старших класах шкіл з поглибленим вивченням англійської мови;

- укласти методичні рекомендації щодо проведення уроку домашнього читання в старших класах школи з поглибленим вивченням англійської мови.

Для вирішення поставлених завдань передбачається використати такі методи дослідження:

- критичний аналіз літературних джерел для вивчення проблеми з точки зору методики та її базових і суміжних наук;

- наукове спостереження за процесом навчання англійської мови в старших класах шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови та процесом формування професійно-методичної компетенції у студентів ІІІ- ІУ курсів мовних факультетів;

- анкетування вчителів англійської мови шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови;

- експериментальне навчання.

Наукова новизна роботи визначається тим, що вперше планується розробити методику професійної підготовки студентів мовних факультетів\ інститутів до організації та проведення уроків домашнього читання в старших класах шкіл з поглибленим вивченням англійської мови.

Практична значущість дисертації полягає в розробці методичних рекомендацій щодо проведення уроку домашнього читання в старших класах шкіл з поглибленим вивченням англійської мови.


[1] Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. – К.: Ленвіт, 1999. – С. 164