Главная              Рефераты - Астрономия

Електролітична дисоціація солей та лугів - реферат

.

Розпад електролітів на іони під час розчинення у воді або розплавлення називається електлолітичною дисоціацією.

Розглянемо розчинення у воді такої, наприклад, іонної сполуки, як хлорид натрію. Іони постійно здійснюють невеликі теплові коливання, але удержуються у вузлах кристалічної решітки, оскільки притягуються протилежно зарядженими іонами.

Як відомо, в молекулі води, зв’язки між атомами водню і атомом кисню валентні, полярні. Електронні пари, що зв’язують атоми зміщені від атому водню до атома кисню. Тому на атомах водню зосереджений частковий позитивний заряд, а на атомі кисню - негативний. Зв’язки кожного атома водню з киснем у молекулі води утворюють між собою, тому центри позитивний і негативних зарядів у молекулі не збігаються. Якщо врахувати лише взаємну перпендикулярність осей електронних хмар, утворених р-електр. атомів, то кут між зв’язками, що розглядаються становить 900 . Насправді такий кут 1050 . Одна з причин збільшення кута взаємне відштовхування однойменно заряджених атомів водню один від одного. Полярну молекулу води зображають у вигляді диполя, позначаючи заряди на полюсах знаками "+" і "-".

Коли кристал сам занурюють у воду, молекули води притягуються до іонів на поверхні кристала до позитивно заряджених іонів - своїми негативними полюсами, а до негативно заряджених іонів - позитивними полюсами.

Якщо іон відривається від поверхні кристала, він являється оточеним молекулами води, які притягуються до нього. Ці молекули води утворюють гідратну оболонку іона , що складається з 5 - 7, а то й більшої кількості молекул.

Іон оточений гідратною оболонкою називається гідратованим .

Отже, розчинення у воді твердої речовини з іонною кристалічною решіткою супроводжується виділенням теплоти в тому випадку, коли сума енергії гідратації всіх іонів у кристалі більша від енергії, необхідної для розривання зв’язків між іонами. Властивості їхні помітно відрізняються від властивостей гідратованих іонів. У безводному сульфаті міді CuCO4 негідровані іони Cu2+ iSO4 2- безбарвні, але від розчинення солі у воді іони Cu2+ гідратуються і забарвлюють в голубий колір. Воду, яка виходить з кристалів, називають кристалізаційною водою , а речовини, що містять кристалізаційну воду, називають кристалогідратами .

Поведінку електролітів у водному розчині вперше пояснив у 1887 році шведський вчений С.Арреніус. Розроблена ним теорія дістала назву "теорія

електролітичної дисоціації ".

Електролітична дисоціація кислот.

Між атомами в молекулах кислот, наприклад, соляної HCl , сірчаної H2 SO4 , азотної HNO3 , фосфорної H3 PO4 існують полярні ковалентні зв’язки.

Розглянемо поведінку у водному розчині молекули хлороводню HCl. Зв’язок між атомами в цій молекулі полярний ковалентний. Оскільки хлор більш електронегативний елемент, ніж водень, то електр. пара, що з’єднює атоми в молекулі, зміщена до атома хлору. Внаслідок цього в атомі хлору виникає частковий негативний заряд, а на атомі водню - позитивний заряд. Тому до молекули хлороводню у водному середовищі приєднуються диполі, тобто молекули води.

До атома водню HCl в молекулі, молекули води притягуються своїм негативним полюсом з боку атома кисню. У зовн. елект. шарі цього атома є дві неподілені електронні пари. Атом кисню, що підійшов, віддає цьому атому одну з двох своїх вільних електр. пар. В результаті взаємодії молекул хлороводню з молекулами води, електр. пара, якою атоми водню й хлору зв’язані між собою, майже повністю переходять до хлору. Зв’язок між ними стає іонним, і молекула HCl дисоціює на іони H+ ; Cl- .

Іон H+ відрізняється від всіх інших іонів тим, що в них немає електронної оболонки, вони є протонами. Тому іони приєднуються до молекул води за рахунок електронної пари зовнішнього шару атома кисню.

H H

. . . .

H : O : +H+ ® [H : O : H ]+

. . . .

УтворюєтьсяіонгідрокосніюH3 O+ вякомує 3 ковалентнізв’язкиводнюзкиснем. Цізв’язкиутворилисяпо-різному: двавнаслідокспарюванняелектроніватомакиснюзелект. атомівводню, атретій - приєднанняпротонадовільноїелектронноїхмариатомакисню.

В останньому випадку атом кисню молекули води дає для утворення ковалентного зв’язку з протоном не один, а пару електронів: його називають донором , а протон - акцептором .

Механізм такого утворення ковалентного зв’язку називається донорно-акцепторним .

Отже, у водному розчині молекули хлороводню дисоціюють на два гідратованих іони - іон гідроксонію H3 O+ і хлорид-іон Cl- .

Рівняння дисоціації кислот, лугів і солей

Електролітичну дисоціацію виражають рівняннями, як і будь-які інші хімічні реакції. Записуючи ці рівняння, звичайно не зазначають формул молекул води, які приєднуються до іонів, бо в хімічних реакціях електролітів вони не беруть участь. Рівняння дисоціації кислот записуються так:

HCl = H+ + Cl- , або HCl + H2 O = H3 O+ + Cl-

H2 SO4 = 2H+ + SO4 2-

Розглянемодисоціаціюкислот (сірчаної) якбагатоосновноїдетальніше. По суті процес відбувається ступінчасто. Іони водню відщеплюються від молекул не одночасно, а послідовно:

HCl = H+ + HSO4 - , або HCl + H2 O = H3 O+ + Cl-

Аналогічно відбувається і дисоціація трьохосновної фосфорної кислоти.

H3 PO4 = H+ + H2 PO4 - , H2 PO4 - = H+ + HPO4 2- , HPO4 2- = H+ + H2 PO4 -3

Отже, кислоти дисоціюють на іони водню і іони кислотного залишку. Дисоціація кислот за першим ступенем відбувається значно сильніше, ніж за другим. Це пов’язано тим, що позитивно заряджений іон H+ відщеплюється від нейтральної молекули кислоти легше, ніж від негативно заряджених іонів.

Дисоціація лугів і солей відбувається в одну стадію. Внаслідок їх дисоціації утворюються іони металу та гідроксид іон.

NaOH = Na+ + OH-

Ba(OH)2 = Ba2+ + 2OH-

Солі дисоціюють на іони металу і іони кислотного залишку?

NaNO3 = Na+ NO3 - ; Al2 (SO4 )3 = 2Al3+ + 3SO4 2-

Оскількимолекуланекристалбудь-якоїречовинивціломуелектронейтральні, тазагальнасумазарядівпозитивнозарядженихіонів, щоутворюютьсяврезультатідисоціації, завждидорівнюютьзагальнійсумізарядівнегативнозарядженихіонів.

Властивості розчинників електролітів - властивості іонів.

Хлор отруйний, а в міру посолена їжа, крім користі, нашому організму не приносить. Але проста речовина Na складається з атомів натрію, а проста речовина хлор - з молекул Cl2 . Розчин кухонної солі містить не атоми натрію N2+ , а молекули хлору, а хлорид - іони Cl- .

Хімічна активність вільного натрію визначається наявністю в його атомах валентного електрона, що його віддає натрій, реагуючи з водою, з виділенням водню і перетворенням в іон Na+ .

Хімічна активність Cl2 зокрема отруйність пов’язана з тим, що його молекули порівняно легко розпадаються на атоми, а в атомі хлору не вистачає одного електрону у зовнішньому електронному шарі до його завершення.

У хлорид іонах, що містяться в кристалах кухонної солі, і її розчині, зовнішній електричний шар заповнений. Тому хімічні властивості хлорид-іонів, зовсім інший, ніж властивості вільного хлору: хлорид іони Cl- на відміну від молекул хлору, безбарвні, не мають ніякого запаху і неотруйні.

Кислоти дисоціюють на іони водню і іони кислотного залишку. Отже розчини всіх кислот містять один і той самий вид іонів - іон H+ .

Луги дисоціюють на іони металу і гідроксид -іони. Тому розчини всіх лугів містять один і той самий вид іонів гідроксид-іони OH- . Леткість розчинів лугів на дотик, дія на лакмус, роз’їдання рослинний і тваринних тканин - все це властивості не молекул лугів, а гідроксид-іонів, які є у їхніх розчинах.

Гідратовані іони Na+ , K+ , Cl- , NO3 - , SO4 2- безбарвні, а тому і розчини солей безбарвні NaCl, KCl, NaNO3 , KNO3 , Na2 SO4 .

Є й забарвлені іони. Будь-яка розчинна сіль міді, розчиняючись у достатній кількості води, утворює розчини однаково голубого кольору. ?? цього гідратованого забарвлення - гідратовані іони Cu2+ .

Позитивно заряджені іони називаються катіонами , а негативно заряджені іони - аніонами .

Сильні електроліти у водних розчинах практично цілком розпадаються на іони. Тому всі властивості водних розчинів сильних електролітів -це властивості іонів, що в них містяться.

У розчинах слабких електролітів, крім іонів, є недисоційовані молекули. Вони зумовлюють індивідуальні властивості таких розчинів, тобто властивості тільки одного електроліту.

Реакції іонного обміну.

Кожна хімічна властивість, що проявляється сильними електролітами в розчинах - це властивість іонів, на які він розпався. А тим часом реакції обміну між електролітами у водному розчині ми раніше зображали молекуларними рівняннями, не враховуючи того, що в цих реакціях беруть участь не молекули електроліту, і іони, на які він дисоційований.

Змішуючи розчини хлориду кальцію і нітрату срібла, ми спостерігаємо утворення осаду хлориду срібла AgCl, а в розчині залишається нітрат кальцію.

CaCl2 + 2AgNO3 = 2 AgCl ¯ + Ca (NO3 )2

Обидвівихіднісолі - сильніелектролітиіврозчиніповністюдисоційовані: CaCl2 - наіониCa2+ ііониCl- , AgNO3 на іони Ag+ i NO3 - . ОдназсолейCa(NO3 )2 лишаєтьсяврозчинідисоційованоюнаіониCa2+ i NO3 -

Ca2+ + 2Cl- +Ag+ + 2NO3 - = 2AgCl ¯ + Ca2+ + 2NO3 -

Такий запис називають повним іонним рівнянням.

2Ag+ + 2Cl- = 2AgCl ¯

Ag+ + 2 Cl- = AgCl ¯

Змішуючирозчинихлоридубаріютасульфатунатрію, миспостерігаємовипаданняосадусульфатубарію

BaCl2 + Na2 SO4 = BaSO4 ¯ + 2NaCl

Повне рівняння реакції записуємо так:

Ba2+ + 2Cl- + 2Na+ + SO4 2- = BaSO4 ¯ + 2Na+ + 2Cl-

Виключивши з рівняння знаки іонів Na+ iCl- , що не брали участі в реакції, дістанемо скорочене іонне рівняння.

Таким чином, загальна властивість сірчаної кислоти й усіх її розчинних солей утворювати при взаємодії з солями барію осад, що не розчиняються у воді, ні в кислотах є властивістю іонів кислотного залишку SO4 2-

Від вливання в розчин солі вугільної кислоти, наприклад карбонату натрію, розчину сильної, наприклад, сірчаної кислоти в результаті реакції обміну теж повинні утворитися сіль - сульфат натрію і вугільна кислота H2 CO3 . Розчин наче закипає наповнюючись бульбашками вуглекислого газу, що в нього виділяється.

CO2 ­

Na2 Co3 + H2 SO4 = Na2 SO4 + H2 CO3

H2 O

Реакціїобмінуврозчинахелектролітіввідбуваєтьсятількивтихвипадках, коливрезультатіїхуутворюєтьсямалодисоціюючаречовинааборечовинаякавиходитьзрозчинуувиглядіосадучигазу.

2NaCl + Ca(NO3 )2 = 2NaNO3 + CaCl2

Виразимо в іонній формі:

2Na+ + 2Cl- + Ca2+ + 2NO3 - = 2Na+ + 2NO3 - + Ca2+ + 2Cl-

Отже, усіреакціїобмінуврозчинахелектролітіввідбуваютьсявнапрямізв’язуванняіонів.

Проте не слід думати. Що реакції, які відбуваються без зміни ступенів окислення хімічних елементів, належать тільки реакції обміну.

Гідроліз солей.

Як вам відомо, солі утворюються в результаті нейтралізації кислот і основ. Можна припустити, що розчин солей на відміну від розчинів кислот і лугів, будуть нейтральними, тобто в них концентрації іонів H+ iOH- однакові.

Нальємо в одну пробірку розчину хлориду натрію, в другу - карбонату натрію, і в третю - хлориду алюмінію. До кожного з названих розчинів дольємо розчину лакмусу. Виявляється, що з трьох розчинів тільки розчин хлориду натрію нейтральний. Розчин кабонату натрію лужний, а хлориду алюмінію - кислий. Чому ж у розчині карбонату натрію більше іонів OH- ніж OH+ . а в розчині хлориду алюмінію навпаки?

Розглянемо процеси, що відбуваються в розчині карбонату натрію. Він - сильний електроліт, повністю дисоціює в розчині на іони натрію Na+ і іони кислотного залишку вугільної кислоти CO3 2- :

Na2 CO3 = 2Na+ + CO3 2-

МолекуливодипритягуютьсядоіонівNa+ іCO3 2- , алеприпритяганнімолекуливодидоіонівNa+ хімічноївзаємодіїневідбувається, оскількигідроксиднатрію, щомігбиутворитисяврезультатітакоївзаємодії, - сильнаосноваівводномурозчиніповністюдисоційованінаіониNa+ i OH- . Інакше завершується притягання молекул до води до іонів CO3 2- .

Внаслідок взаємодії цих іонів і молекул води утворюються малодисоціюючі аніони HCO3 - І нагромаджуються вугільні іони OH-

¬

CO3 2- + H2 O ® HCO3 - + OH-

Врезультатіцьогопроцесувмістіонів OH- урозчинізбільшується, чиміпояснюєтьсялужнареакціярозчинукарбонатунатрію.

Отже, в розчині карбонат натрію взаємодіє з молекулами води. Цей процес називається гідролізом .

Гідроліз солі - це хімічна реакція обміну солі з водою, в результаті якої іони слабкої основи некислоти, що входять до складу солі, сполучаються із складовими частинами води - з іонами OH- і OH+ .

Лужну реакцію має розчин будь-якої солі, утвореної сильною основою і слабкою кислотою, а кислу - має розчин будь-якої солі утворена ними.

Хлорид натрію в розчині не гідролізується, оскільки іони Na+ і Cl- , що є в його водному розчині у взаємодію з водою не вступають. Тому він є нейтральним.

Здебільшого гідроліз солі відбувається оборотно, при чому взаємодію з водою вступає невелика кількість відповідних іонів.

Коли з водою взаємодіють багатозарядні катіони чи аніони багатоосновних кислот, сіль гідролізується з однією молекулою води.

Як за складом солі зробити висновок про можливість її гідролізу і реакцію розчину, що утворився?

Нерозчинні у воді солі, навіть утворені слабкими основами чи кислотами, практично негідролізуються.

Якщо сіль у волі розчиняється, то слід з’ясувати, чи є в її складі катіон, який відповідає слабкій основі, або аніон, що відповідає слабкій кислоті.

Візьмемо розчинну у воді сіль сульфат цинку SOZn . Ця сіль утворена слабкою основою Zn( OH)2 і сильною кислотою H2 SO4 .

Отже, в розчині іони Zn2+ взаємодіють з водою:

¬

Zn2+ + H2 O ® Zn(OH)+ + H+ ;

а іони SO4 2- - ні.

В результаті гідролізу розчин сульфату цинку за рахунок іонів H+ матиме кислу реакцію.

І тому то, як солі, застосовують соду N2 CO3 і мило Na або Ca (натрієві калієві) солі слабких органічних кислот.