Главная              Рефераты - Астрономия

Використання шаблонів у документів Опис створення та використання шаблонів до документу - реферат

Мета: Навчитися користуватися стилями та ша­блонами у документах.

Хід роботи

Стилі — це набір команд форматування символів, абзаців або струк­турних рівнів документа. За замовчуванням активний шаблон документуNormal . dot , який вміщує набір символів, що відображені в кожному но­вому документі. Щоб переглянути параметри стилів, то потрібно відкрити низхідний список Стиль, у якому є назва стилю, його шрифт, розмір, на­креслення та тип вивітрювання. Якщо виокремити ділянку тексту, напри­клад, заголовок, і активізувати стиль Заголовок 1, то цей фрагмент тексту змінить вигляд, згідно з налаштуванням стилю.

Зазначимо, що вигляд фрагменту тексту можна задавати без викори­с­тання стилів, однак, створюючи великі за обсягом документи, офор­млення яких може змінюватися, а також для форматування змісту докумен­та, пе­реліку ілюстрації та покажчика доцільно використовувати стилі. Користу­вач самостійно може змінювати параметри стилів залежно від потреб за допомогою команди Формат > Стиль,

у діалоговому вікні якої в полі Стиль є пере­лік усіх стилів шаблону Normal . dot чи шаблону документу, який опрацьовують (вибір у полі Спи­сок ). Усі налаштування відображені у вікнах попе­реднього перегляду Аб­зац та Знаки. У полі Опи­сание описані всі параметри шрифту та абзацу виб­раного стилю.

Для зміни параметрів потрібно натиснути кно­пку Изменить. У діало­говому вікніСоздание Стиля висвітлюється ім’я стилю, яке доцільно за­мінити. Натиснувши на кнопку Формат, вибирають параметр який по­трібно замінити (шрифт, абзац тощо). Якщо натиснути на кнопку Кла­виша, то можна для стилю призначити комбінацію клавіш.

Зазначимо, що для ефективного опрацювання тексту доцільно засто­совувати такі стилі:

~Обычный – для головного тексту документа;

~Заголовок 1 – для загального заголовку до­ку­менту;

~Заголовок 2 для заголовків розділів;

~Заголовок 3 для заголовків параграфів;

~Название для підписів до малюнків;

Кнопкою Организатор викликають на екран діалогове вікно Органи­затор, за допомогою якого можна застосувати набір стилів одного файлу в іншому.

У лівому вікні (Из [ назва відкритого файлу]) вибирають потрібні стилі (якщо натиснути клавішу Shift , то можна виокремити діапазон, якщо Ctrl – то одночасно декілька стилів), які можна:

~Копіювати

~Вилучати

~Перейменувати

У правому вікні То Normal . dot є перелік стилів шаблону іншого документа. За замовчуванням діє шаблон Normal . dot , однак вибрані стиліможна задати до будь–якого файлу. Для цього нанискують на ПКМ Закрыть файл , яка змінює свою назву на Открыть файл. Після натискування на кнопку Открыть файл зявиться діалогове вікно Открыть, де визначають файл, змінюватимуться вміст символів.

Після налаштування усіх стилів виокремлюють текстовий фрагмент і надають йому належний стиль.

Використання шаблонів у документі.

Для того, щоб при створенні документа не повторювати кожного разу й ті ж дії по створюванню і змінюванню стилів, параметрів сторінки, колонти­тулів і т. д., можна скористатися шаблонами документів. Оскільки шаблон є також документ, але лише з розширенням dot , то для його створення ви­користовуються ті ж процедури що й до створення простого документа. Тому у пункті Файл вибрати команду Создать . При цьому відкриється стандартне вікно по створенню документа, в нижній чистині якого слід вибрати опцію Template (шаблон). Після цього потрібно натиснути кнопку OK (можна також вибирати шаблон на базі якого користувач буде створю­вати свій). В результаті чого відкриється чистий бланк листа в якому слід вказати усі необхідні параметри, що повинні увійти в даний шаблон. При цьому можна створювати нові і змінювати уже існуючі стилі, макроси, призначення комбінацій клавіш, команд меню, кнопки панелей інструмен­тів , встановлювати необхідні параметри сторінки, колонтитули і т. д. Все це зекономить в майбутньому час на створення документа.

Створивши всі необхідні елементи шаблону документа, потрібно за­писати його на диск. Для цього в пункті меню Файл вибрати команду Со­хранить або вибрати однойменну піктограму. При цьому відкриється ві­кноСохранить как , де потрібно вказати назву шаблону. Записавши шаб­лон на диск потрібно обов’язково закрити його вікно.

Після створення шаблону у вікні Создать з’явиться його назва. Тепер в будь-який момент при створенні нового документа можна скористатися цим шаблоном.

Для того, щоб змінити параметри уже існуючого шаблон, потрібно його відкрити як звичайний документ.

Висновок: