Главная              Рефераты - Астрономия

Оператор присвоювання - реферат

Реферат на тему:

Оператор присвоювання


В будь-якій мові програмування можна виділити чотири типи елементів, що використовуються при побудові описів програм:

· символи,

· слова,

· вирази,

· команди (оператори).

Команда - це вказівка про виконання деякої дії. При написанні програм команди називають операторами , а величини, що використані в команді - операндами.

Оператор присвоювання має вигляд:

ім'я змінної := вираз

(знак присвоювання ":=" – це лексема, яку не слід плутати зі знаком порівняння "="). Оператор присвоювання позначає:

1) обчислити значення виразу, записаного праворуч;

2) записати це значення в змінну, позначену ім'ям.

Отже, описані дії є семантикою оператора присвоювання .

Приклад . Якщо ім'я z означено як var z : integer, то оператор присвоювання z:=11*(10+1) позначає обчислення значення 121 і запис його в змінну з ім'ям z. Після його виконання змінна з ім'ям z має значення 121.-

Пара вигляду (ім'я, значення) називається станом змінної , наприклад, (z,121) – стан змінної z після виконання оператора присвоювання. Таким чином, після присвоювання змінній нового значення її стан змінюється .

Оператори присвоювання (і не тільки вони) в програмі записуються один за одним і відокремлюються роздільником ";", наприклад, z:=1; t:=2 (звичайно, за умови, що z і t означено як імена змінних типу integer). Оператори, записані один за одним, утворюють послідовність операторів . Кожен з них задає зміну стану хоча б однієї зі змінних.

Сукупність змінних, чиї імена означено в програмі, називається пам'яттю програми . Сукупність станів змінних називається станом пам'яті програми . Зміна стану однієї зі змінних змінює стан пам'яті програми, тому оператор присвоювання задає зміну стану пам'яті програми . Далі ми розглянемо інші види операторів, але

всі оператори задають зміну станів пам'яті програми . Ця зміна і є їхньою семантикою.

Виконання операторів програми можна проімітувати , указавши їх послідовність і послідовність станів пам'яті програми, що утворюються в результаті їх виконання. Якщо в процесі виконання програми змінна ще не одержала значення, то воно вважається невизначеним і позначається "?". Наприклад, ось програма та подання її імітації:

виконуваний оператор

стан пам'яті

x

y

z

?

?

?

z := 1

?

?

1

x := 3

3

?

1

y := 15

3

15

1

x := 10

10

15

1

program a2(input, output);

var x, y, z : integer;

begin

z := 1;

x := 3;

y := 15;

x := 10

end .

Звернімо увагу на те, що нові значення змінних записуються замість старих.


Арифметичний оператор присвоювання на Паскалі має наступний формат:


<числова перемінна>:=<арифметичне вираз>


Арифметичне вираз може містити числові константи і перемінні, знаки арифметичних операцій, круглі дужки. Крім того, в арифметичних виразах можуть бути присутнім функції.
Знаки основних арифметичних операцій записуються так:

+ додавання, - віднімання, * множення, / ділення.


Запис арифметичних виразів на Паскалі схожа на звичайний математичний запис. На відміну від математики, де часто пропускається знак множення (наприклад, пишуть 2a), у Паскалі цей знак пишеться обов'язково: 2*a.
Наприклад , математичний вираз
a 2 + b2 - 12c
На Паскалі пишеться так:
A*A+B*B-12*C.
Цей вираз можна записати інакше:
SQR(A) + SQR(B) - 12*C.
Тут використана функція зведення в квадрат - SQR . Аргументи функцій завжди пишуться в круглих дужках.
Послідовність виконання операцій визначається по їхніх пріоритетах (старшості). До старших операцій відносяться множення (*), ділення (/). Операції додавання і вирахування - молодші. У першу чергу виконуються старші операції. Кілька операцій однакового старшинства, записані підряд, виконуються в порядку їхнього запису ліворуч праворуч. Приведений вище арифметичне вираз буде обчислюватися в наступному порядку (порядок обчислень зазначений цифрами зверху):

1 4 2 5 3A*A + B*B - 12*C.


Круглі дужки в арифметичних виразах впливають на порядок виконання операцій. Як і в математиці, у першу чергу виконуються операції в дужках. Якщо є в наявності декілька пар вкладених дужок, то спочатку виконуються операції в самих внутрішніх дужках. Дужки розкриваються зсередини назовні. Наприклад :

6 1 3 2 4 5A + (( C - D ) / ( 2 + K ) - 1) * B .


Необхідно суворе дотримання правопису (синтаксису) програми. Зокрема, у Паскалі однозначно визначене призначення знаків пунктуації.
Крапка з комою (;) ставиться наприкінці заголовка програми, наприкінці розділу опису перемінних, є роздільником операторів. Перед словом end крапку з комою можна не ставити.
Кома (,) є роздільником елементів у всіляких списках: список перемінних у розділі опису, список що вводяться і виведених величин.
Суворий синтаксис у мові програмування необхідний тому, що комп'ютер є формальним виконавцем програми . Якщо, допустимо, роздільником у списку перемінних повинна бути кома, то будь-який інший знак буде сприйматися як помилка. Якщо крапка з комою є роздільником операторів, то як оператора комп'ютер сприймає всю частину тексту програми від однієї крапки з комою до іншої. Якщо програміст забув поставити : <;> між якимись двома операторами, то комп'ютер буде приймати їх за один з неминучою помилкою.
У програму на Паскалі можна вставити коментарі. Коментар - це пояснення до програми, що записується у фігурних дужках. У коментарях можна використовувати російські букви. На виконання програми коментар ніяк не впливає.
Помітимо, що в Паскалі немає розходження між рядковими і прописними буквами. Різниця тільки зовнішня. Наприклад, для Паскаля тотожні наступні варіанти запису слова: begin, Begin, BEGIN, BeGi. Використання рядкових чи прописних букв - справа смаку програміста.

Запис арифметичних виразів

Виразами називаються алгоритмічні конструкції мови, що визначають правила для обчислення значень змінних величин. Вираз складається з операндів: змінних, констант, назв функцій, що відокремлюються один від одного за допомогою операторів.

У наступних таблицях наведені типи операндів і результати для бінарних і унарних арифметичних операцій, а також основні арифметичні функції.

Будь-який операнд, тип якого є піддіапазоном порядкового типу, опрацьовується так, якби він був порядкового типу.

Якщо обидва операнди в операторах +, -, *, div або mod є операндами цілого типу, то тип результату є таким же, як спільний тип обох операндів.

Якщо при використанні оператора збереження знака або оператора заперечення знака операнд має цілий тип, то результат є того ж цілого типу. Якщо операнд дійсного типу, то тип результату є Real .

Значення виразу x/y завжди є Real незалежно від типів операндів. Якщо y дорівнює 0, то виникає помилка.

Значення виразу i div j являє собою цілу частину від ділення i/j . Якщо j дорівнює 0, то виникає помилка. Наприклад, 25 div 4 = 6, 21 div 3 = 7.

Оператор mod повертає залишок, отриманий при діленні двох його операндів. Наприклад, 25 mod 4 = 1, 21 mod 3 = 0.

Знак результату оператора mod є тим же, що і знак змінної i . Якщо j дорівнює 0, то виникає помилка.

Таблиця 1 Бінарні арифметичні операції

Оператор

Операція

Тип
операндів

Тип
результату

+

додавання

цілий

цілий

дійсний

дійсний

віднімання

цілий

цілий

дійсний

дійсний

*

множення

цілий

цілий

дійсний

дійсний

/

ділення

цілий

дійсний

дійсний

дійсний

div

цілочисельне ділення

цілий

цілий

mod

залишок цілочисельного ділення

цілий

цілий

Таблиця 2. Унарні арифметичні операції

Оператор

Операція

Тип операндів

Тип результату

+

збереження знака

цілий

цілий

дійсний

дійсний

-

заперечення знака

цілий

цілий

дійсний

дійсний

Таблиця 3. Основні арифметичні функції.

Математичний запис

Запис в
ПАСКАЛІ

Тип
операнду

Тип
результату

1.

sin x

sin(x)

real

real

2.

cos x

cos(x)

real

real

3.

ex

exp(x)

real

real

4.

ln x

ln(x)

real

real

Математичний запис

Запис мовою ПАСКАЛЬ

(a+b)/(c*d)

exp(x+1)*(a-x)

sqr(sin(x*x*x))

sin((2*x)/(x+1))/cos(((2*x)/(x+1))

exp(1/3*ln(x+1))

Зауважимо, що можливі й інші вірні варіанти запису виразів.