Главная              Рефераты - Астрономия

Теоретико-ймовірнісні моделі розрахунку ринкової вартості основних типів цінних паперів - реферат

Міністерство Освіти України

Львівський Національний Університет ім. І. Франка

Кафедра математичного моделювання

Курсова робота

натему:

«Теоретико-ймовірніснімоделірозрахункуринковоївартостіосновнихтипівціннихпаперів (опціонів)»

Виконав студент групи МТм-44

Маркіян Муж

Науковий керівник -

Микола Іванович Бугрій

Львів

2000

1. Поняттяціннихпаперів, їхкласифікація

2. Похідніцінніпапери. Опціони.

Видиопціонів

3. Основніпоняттяпророботуопціонів. Опціонністратегії

4. Методивизначенняціниопціона

5. Розрахуноквартостітахедж-стратегійдляопціонівЕвропейськоготипу

6. Прикладироботизопціонами

7. Використаналітература

1. Поняттяціннихпаперів, їхкласифікація

Цінніпапери - грошовідокументи, щозасвідчуютьправоволодінняабовідносинипозики, визначаютьвзаємовідносиниміжособою, якаїхвипустила, таїхвласникоміпередбачають, якправило, виплатудоходуувиглядідивідендівабопроцентів, атакожможливістьпередачігрошовихтаіншихправ, щовипливаютьзцихдокументів, іншимособам.

Цінніпапериможутьбутиіменнимиабонапред'явника. Іменніцінніпапери, якщоіншенепередбаченоЗакономУкраїни «Процінніпапериіфондовубіржу» абовнихспеціальноневказано, щовонинепідлягаютьпередачі, передаютьсяшляхомповногоіндосаменту (передавальнимзаписом, якийзасвідчуєперехідправзаціннимпаперомдоіншоїособи). Цінніпапериможутьбутивикористанідляздійсненнярозрахунків, атакожякзаставадлязабезпеченняплатежівікредитів.

ВідповіднодоЗаконуУкраїни «Процінніпапериіфондовубіржу» вУкраїніможутьвипускатисятаківидиціннихпаперів:

-акції;

-облігаціївнутрішніхтазовнішніхдержавнихпозик;

-облігаціїмісцевихпозик;

-облігаціїпідприємств;

-казначейськізобов'язанняреспубліки;

-ощаднісертифікати;

-інвестиційнісертифікати;

-векселі;

-приватизаційніпапери.

2. Похідніцінніпапери. Опціони.

Видиопціонів

Крімосновнихціннихпаперів —акційтаоблігацій, наміжнародно­муринкупротягомостанніх 10-20роківвсеширшерозповсюджуютьсятакзваніпохідніцінніпапери, щоїхінколиназиваютьдерівативами. Донихналежитьопціони, варанти, ваучеритаф'ючерсніконтракти.

Варант —цеціннийпапір, щовипускаєтьсякомпанієюабофірмою, інадаєйоговласникуправопридбативказанукількістьакційданоїфірмичикомпаніїпофіксованійціні. Варантможебутивикористанийубудь-якиймоментчасудофіксованоїдати.

Ваучер —цеціннийпапір, щодаєйоговласникуправопридбатибудь-якуакціюпономінальнійвар­тості (позначенійнаакції).

Ф'ючерс, абоф'ючерснийконтракт —цеугодапрокупівлюабопродаждеякоготоварувмайбутнійфіксованиймоментчасуповизначенійціні. Ф'ючерсніконтрактиукладаютьсяякнакупівлю-продажтоварівчисировини —буряків, пшеницііт.д., такінакупівлю-продажвалюти. Особливістютакихконтрактівєте, щовониукладаютьсянабіржііконтрактніціниф'ючерснихопераційви­значаютьсявідкритимиринковимиаукціонами. Ф'ючерсніконтрактивідрізняютьсявідстроковихконтрактівтим, щоклірингова (розрахун­кова) палатаздійснюєреєстрацію, контрольівідповіднийрозрахунокміжпокупцеміпродавцем. Кліринговапалатаепокупцемдляпрода­вцяіпродавцемдляпокупця. Зазначимо, щоф'ючерсніконтрактинапродаж-купівлювалютивбільшостівтрачаютьсилуінереалізуються.

Опціон — контракт, якийдаєправовласникові (аленезобов'язуєйого) купитиабопродатипевнийактивподоговір­нійціні (цінівиконання) увизначенийтермін.

Слідзауважити, щоінодівиникаютьпитанняпроте, доякогови­ду —основнихчипохідних —віднеститічиіншіцінніпапери.

Доречі, навеликихбіржахопціонівторгуютьдвомаосновнимиви­дамиопціонів: опціономнакупівлюіопціономнапродаж.Оп ­ ціон па купівлю (calloption) забезпечуєвласниковіконтрактуправопротягомпевногоперіодукупуватинапередвизначенукількістьакцій (чиіншихціннихпаперів) пофіксованійцілі. Та­куфіксовануцінуназиваютьціною виконання (exerciseprice)опціона. Опціон на продаж (putoption) даєвласни­ковіконтрактуправопродажупротягомпевногоперіодунапе­редвизначеноїкількостіакцій (чиіншихціннихпаперів) пофік­сованійціні.

Якщоцінаопціонунакупівлюпозакінченнітермінудорів­нюєнулеві, тойогоназиваютьопціоном із збитком . Якщодомоментузакінченнятермінуцінаопціонунакупівлювиявитьсядодатноювеличиною, тотакийопціонбудевиконаний, ійогоназиваютьопціоном з доходом . Терміни, якіхарактеризуютьспіввідношенняміжціноювико­нанняопціонаіціноюпобазовихакціяхдомоментузакінченнятерміну, частовживаютьсяпротягомтермінудіїопціону. Отже, говорятьпроопціонинакупівлюіззбитком, знульовим доходом іздоходомзалежновідтого, чибудецінавико­наннявідповідновищою, ближчедокурсубазовихціннихпа­перів, чинижчоюзанього. Вартістьопціонунакупівлюдомо­ментузакінченнятерміну, якправило, називаютьйоговнутріш ­ ньою вартістю .

Отже, якявищезазначав, опціондаєправойоговласникукупитиабопро­дативизначенукількістьпевноготоварунадеякихвказанихумовах: завизначенуцінуабодопевногостроку. Останняумоваеознакою, заякоюопціониподіляютьсянадваосновнихтипи: опціониЄвропей­ськогоіАмериканськоготипів. ОпціонЄвропейськоготипумаєфіксо­ванудатувиконання. НавідмінувідньогоопціонАмериканськоготипуможебутивикористанийвбудь-якиймоментчасудодеякоїфіксованоїдати.


3. Основніпоняттяпророботуопціонів. Опціонністратегії

Приймаючирішенняпроуправлінняпортфелемфінансовихак­тивів, інвесториможутьвикористатимножинурізнихогщіоннихстратегій.

Опціони на купівлю

Опціоннакупівлюнадаєправокупитиакціїпоцінівиконанняопціону. Ціна, якуінвесторсплачуєзате, щобпридбатиправовмайбутньомукупитиціакції, називаєтьсяпремією опціону на ку ­ півлю (callpremium), чиціною опціону на купівлю (callprice). Як­щоінвесторзаплативпреміюрозміром Wk у.о., придбавшиопціоннакупівлю, тоневажкообчислитийогодохідчизбитокдомоментузакінченнятерміну. Якшоцінаакційдоцьогомо­ментувиявитьсянижчоюзацінувиконанняопціонуЦ,тоінвеcтopнескористаєтьсяопціономіматимезбиток, якийдорівнюєпреміїрозміромWk у.о., яківінзаплативприкупівлі. Якщоцінаакційдоцьогомоментувиявитьсявищоюзацінувиконанняопціону, тоінвесторотримаєдохідувиглядірізниціміжринковоюціноюпоякійпродаютьсяакції, івитратаминакупівлюопціону. Доходи (збитки) продавцяіпокупцяопціонуподанонаМал.3.1. Доходи (збитки) продавцяопціонудомоментузакінченнятермінудорівнюютьзбиткам (доходам) покупцяцьогоопціону.

Дохід

Wk Продавець опціону


0

- Wk Покупець опціону


W ` Ц Ціна акції

Мал .3.1. Динамікадоходів (збитків) покупцяіпродавцяопціонунакупівлю

Опціон на продаж

Опціонпапродажнадаєправопродажуакціїпоцінівиконанняопціону. Якщозапридбанняопціонунапродажінвесторпла­титьпремію Wk , тоневажковизначитидоходичизбиткидомоментузакінченнятермінуопціону. Якщоцінаакційнаденьза­кінченнятермінуєменшоюзацінувиконанняопціону, інвес­торможеотриматидохід, щодорівнюєрізниціміжціноювико­нанняопціонуіакції. Якщожцінаакціїєвищоюзацінувико­нанняопціону, тоінвесторнебудевиконуватиопціоніматимезбиток, якийдорівнюєпремії, сплаченійзапридбанняданогоопціону.

ДинамікуодержаннядоходівізбитківнамоментзакінченнятермінудляпокупцяіпродавцяподанонаМал.3.2.Утихви­падках, колицінаакційперевищуєцінувиконанняопціону, продавецьопціонунамоментзакінченнятермінуматимедохід, щодорівнюєотриманійнимпремії, аопціоннебудевиконано. Однакякщоцінаакційнадатузакінченнятермінуєнижчою, ніжцінавиконанняопціону, точистийдохідпродавцядорівнюватимеДп =Wр - (Ц - Wk ).

Дохід

Wk Продавець опціону

0

- Wk Покупець опціону


Ц Ціна акції


Мал .3.2. Динамікадоходів (збитків) покупцяіпродавцяопціонунапродаж

Купівля захисного опціону на продаж

Стратегіяхеджування, якапередбачаєкупівлюакційі, одночасно, опціонунапродажциxакцій, єаналогічноюпридбаннюстраховогополісавіднебажаноїзміниціннаакції. Захисний опціон на продаж (protectiveput) даєзмогууникнутиризикупадіннякурсуакцій. Такастратегіяназиваєтьсякупівлеюзахисногоопціонунапродаж. НаМал.3.3показанодинамікуодсржаннядоходів (збитків) привикористанністратегіїкупівліза­хисногоопціонунапродаж. Дляспрощенняприпускається, щозмоментупродажуопціонбувзнульовимдоходом, апреміядорівнювалаWp . Припустимо, шоцінаакційнаденьзакінченнятермінуперевищуєцінувиконанняопціону. Тодівартістьопціонудорівнюєнулевіівартістьпортфеля —цініакціймінуспрсмія, сплаченаприкупівліопціону. Зіншогобоку, якщоцінаакційдомоментузакінченнятермінуєнижчою, ніжцінавиконанняопціону, інвесторможевикопатиопціонізбутиакціїпродавцевіопціону, отримавшисумуЦ (цінакупівліакції, передбаченаопціоном); зрештоювінзазнаєзбитку, щодорівнюєW р . Отже, прикупівлізахисногоопціонунапродажмаксимальноможливийзбитокінвестораєобмеженим.

Купівля активу

Дохід

Wp Дохід хеджування

0

- Wp

Купівля опціону на продаж

Ц Ціна акції

Мал .3. 3 . Динамікадоходів (збиткі) привикористанністратегіїзахисногоопціонунапродаж

Продаж покритого опціону на купівлю

Данастратегіяприпускаєпридбанняакційіодночаснийпродажопціонунакупівлюакцій. Якщоцінаопціонунамоментзакінченнятермінуопціонуєменшою, абодорівнюєцінівиконанняпціону, йоговласникнескористаєтьсясвоїмправом, іінвесторотримаєпреміюопціонунакупівлюакцій (щозбільшитьвартістьйогопортфеля). Зіншогобоку, якщоцінаакційдомоментузакінченнятермінуопціонуєвищою, ніжцінайоговиконання, тоінвесторможенаденьзакінченнятермінупродатиакціїпокупцевіопціонуіотриматисумуЦ . Динамікуодержаннядоходів (збитків) відпродажупокритогоопціонунакупівлюакційпоказанонаМал.3.4.

Купівля активу


Дохід Дохід хеджування

Wp


0

Купівля опціону

- Wp на продаж

Ц Ціна акції

Мал .3. 4 . Динамікадоходіо (збиткіо) привикористанністратегіїпокритогоопціонунакупівлю

Визначення опціонної маржі

і доходів від зберігання

Колиопціоникупуються, продаютьсяабовикористовуютьсядляформування-портфеля, можутьвиникнутиускладненняпривнзначеннідоходузаперіодзберіганняопціону. Якщо, наприклад, стратсгіязводитьсядопродажунепокритого опціону (nakedoption) накупівлюакцій, топродавецьотримуєгрошовізасоби, скажімо, W р у.о. закоженпроданийопціон. Оскількипродажопціонупороджуєризик, пов'язанийзнеобхідністюреальногопродажуакцій, виникаєпотребавнестивизначенучасткувартостіцихціннихпаперів —маржу наспеціальнийрахунок.

Зіншогобоку, колимирозглядаємопозиціїпопокритихопціонахнакупівлю, можутьвиникнутискладнішівимогивід­носномаржі. Якщоопціоннакупівлюакційвиявитьсяіззбит­ком, тодімаржаєнеобхідноютількипоакціях, аленевимагає­тьсядодатковоїмаржіпоопціону. Якщожопціонвиявитьсяздоходом, товимагаєтьсяідодатковамаржапоопціону; алема­ржа, обчисленадляпозиціївцілому, зменшуєтьсянадоходивідпродажуопціону.

Отже, ізщойносказаноговипливає, шоопціониускладню­ютьзадачі, пов'язаніізвизначеннямдоходузаперіодволодінняпортфелем. Існуючіправилавнесеннямаржідаютьзмогуінвес­торупідібратитакікомбінаціїфінансовихінструментів, якімі­німізуютьпотрібнусукупнумаржу.

Оцінка вартості опціона

Цінаопціонузавждиповиннабутибільшоюабодорівнюватицінійоговиконання, тобтосумідоходу, якийможнаотримати, використовуючивиконанняопціону. Увипадках, колицінавиконанняопціонудорівнюєЦіцінаакції — Ца , вартістьопціонунапродажіопціонунакупівлюповиннавизначатися, відповідно, такиминерівностями: Wk max[0,Ца -Ц] і Wp max[0,Ц-Ца ], де Wk і Wр — відповідноціниопціонунакупівлюіопціонунапродаж.

4. Методивизначенняціниопціона

Оцінка на момент закінчення терміну дії опціону

Припустимо, щонасцікавитьвартістьопціону «код» (даліпросто «опціон») намоментзакінченняйогодії. Вартістьопціонубуде:

V0 = max (Vs - E, О)

деV0 - ринковацінаодноїакції;

Е - цінавикористанняопціону;

max - вибірнайбільшоїздвохальтернативVs - Eабо 0

Щобпроілюструватицюформулу, припустимо, щоопціоннаакціюMicrosoftCorporationкоштує 25 дол. намоментзакінченнятермінудіїопціонуіцінакористувачаопціонускладає 15 дол. Вартістьопціонубудестановити 25 дол. - 15 дол. = 10 дол. Зауважимо, щовартістьопціонувизначаєтьсявиключновартістюакціїмінусцінавикористання; алеопціоннеможемативід’ємнувартість. Колицінавикористанняперевищитьвартістьакції, вартістьопціонустаєрівноюнулю.

Цезауваженняпроілюстрованографічнонамал. 4.1., депоказанатеоретичнавартістьварранту. Цінавикористанняопціонурозташованавздовжлініїтеоретичноївартості; горизогнтальнавісьявляєсобоюцінуакціїнамоментзакінченнятермінудіїопціону.

Ціна

опціону

Ринкова

вартість

Теоретична

вартість

Ціна виконання опціону

Мал . 4 . 1. Взаємозв’язокціниакціїтаціниопціона

Оцінка до закінчення терміну дії опціону .

Розглянемотепервартістьопціонузаодинперіоддозакінченнятермінуйогодії. Дляспрощенняприпустимо, щодіяопціонуможезакінчитисьлишевденьзакінченнядії. Вартістьакціїнамоментзакінченнядіїневідома, ашвидшеєоб’єктомймовірногоаналізу. Доти, покиєхочабякийсьчасдозакінченнятермінуопціону, йогоринковавартістьможебутибільштеоретичною. Причинавтому, щоопціонможемативартістьівмайбутньому. Цепитанняобмірковувалосьповідношеннюдоварранту, томувподальшійдискусіїнемаєнеобхідності. Реальнувартістьопціонуможнавідобразитиперерваноюлінієюнамал. 4.1.

Ціна

опціону


Лінія теоретичної

вартості

3

2

1

Ціна виконання опціону

Мал . 4 . 2. Взаємозв’язокціниакціїтаціниопціонаприрізнихтермінахдії

Вплив терміну дії до закінчення дії опціону . Звичайно, чимбільшийтерміндомоментузакінченнядіїопціону, тимвищайоговартістьпорівнянозтеоретичною. Цеочевидно, томущоопціондовшебудевартісним. Більшетого, чимпізнішехтосьплатитьцінувикористання, тимнижчапоточнавартістьопціону, іце, яснаріч, збільшуєвартістьопціону.

Вмірунаближеннязакінченнятермінуопціонулінія, якапоказуєвзаємнузалежністьвартостіопціонутаакції, стаєбільш «випуклою». Цевідлображенонамал. 4.2. Лінія 1 являєсобоюопціонзкоротшимтерміномдозакінченняйогодії, порівнянозлінією 2, лінія 2 - опціонзменшимтерміномдозакінченнядіїопціонупорівнянозлінією 3.

Вплив змінності . Звичайно, найбільшважливийфактор, щовпливаєнаоцінкуопціону, - цезмінаціниакцій, звязанихзним. Конкретніше, чимбільшаймовірністькрайніхнаслідків, тимбільшавартістьопціонудляйоговласника (приіншихрівнихумовах). Мипередбачаємонаявністьнапочаткуперіодудіїопціонудвохвидівакцій, якімаютьнаступніймовірнірозподілиможливоївартостінамоментзакінченнятермінудіїопціону:

ЙМОВІРНІСТЬ

ЦІНААКЦІЇА

дол.

ЦІНААКЦІЇВ

дол.

0,10

0,25

0,30

0,25

0,10

30

36

40

44

50

20

30

40

50

60

Очікуванацінаакціївкінціперіодуоднаковадляобидвохвидів - 40 дол. Але, дляакціїВрозбіжністьможливоївартостізначновища. Припустимо, щоцінавикористанняопціонівнакупівлюакційАіВвкінціперіодутакожоднакова, скажімо 38 дол. Такимчином, акціїдвохвидівмаютьоднаковуочікуванувартістьвкінціперіоду, іопціонимаютьоднаковуцінувикористання. ОчікуванавартістьопціонудляакційАвкінціперіоду:

опціонА= 0(0,10) + 0(0,25) + (40 дол. - 38 дол.)(0,30) + (44 дол. - 38 дол.)(0,25) + (50 дол. - 38 дол.)(0,10) = 3,30 дол., тодіякакціїВ:

опціонВ = 0(0,10) + 0(0,25) + (40 дол. - 38 дол.)(0,30) + (50 дол. - 38 дол.)(0,25) + (60 дол. - 38 дол.)(0,10) = 5,80 дол.

Такимчином, більшарозбіжністьможливоївартостіакційВведедобільшоїочікуваноївартостіопціонунамоментзакінченнятермінуйогодії. Причинакриєтьсявтому, щовартістьопціонівнеможебутивід’ємною. Врезультаті, чимбільшарозбіжність, тимбільшечислопозитивнихнаслідків, вимірянихзаформулоюринковацінамінусцінавикористання. Збільшенняколиваньвартостіакційцимсамимзбільшуютьчислопозитивнихвартостейдляпокупцяопціонуі, значить, збільшеннявартостіопціону.

5. Розрахуноквартостітахедж-стратегійдляопціонівЕвропейськоготипу.

Дискретнийчас

Нагадаємо, щорозглядається( В , S) -ринокоблігаційтаакцій, вар­тістьякихзмінюєтьсязаформулами:

Bt =B0 (1+a)t (5.1)

dSt =St (dt+dWt ) (5.2)

початковізначення—В 0 таS0 відповідноіна заданосімействоймовірніснихмірP={P} , причомувідноснокожноїзмірР послідовність( р 1 , р 2 , ... , р N ) — ценезалежніоднаковорозподіленівипадковівеличини

P{p1 =)=p, P(p1 =)=q=1-p,

0< р <1, -1 < < a < .

НехайH = ( H п , 0 п N ) — самофінансованастратегія,

xH = (, 0 п N) — капітал, щовідповідаєційстратегії,

fN = fN ( S 0 , S 1 ( ), ... , SN ( )) —фіксовананевід'ємнафункція. НехайтакожЕ * позна­чаєматематичнесподівання (середнє) відносноміриР * такої, щор =p*= , P(p1 = )=p*.

Теорема 5.1. Для того , щоб самофінансована стратегія H була мінімальним ( х , fN )-xe дж e м , необхідно і достатньо , щоб початковий капітал х дорівнював

x = (1+a)-N E*fN (S0 , S1 (), ... ,SN ()) (5.3)

Наслідок . Вумовах( В , S ) -ринкусправедливацінаопціонуЄвропей­ськоготипудорівнює

CN =(1+a)-N E*fN ,

деN —фіксованиймоментвиконанняопціону,

fN = fN ( S 0 , S 1 , ... , SN ) —фіксованафункціяплатежів. ТутЕ * — математичнесподіваннявідноснотакоїміриР *, що

P* (p1 = ) = р * = .

Існуємінімальнийсамофінансований( С N , fN ) -хеджH* = (, 0 п N) = (, , 0 п N) такий, що

беретьсязрозкладу:

Yn = ,

іприцьомузначеннякапіталувмоментчасу t = n дорівнює

= (1 + a)n-N E*(fN /Fn ) .

Розглянемотеперчастковийібільшпростийвипадок, колифункціяплатежівfN залежитьневідвсієї " траєкторії " S0 , S1 , ... , SN , алишевідвартостіакціїSN вмоментвиконанняопціону, тобтоfN =f(SN ) . На­приклад, дляЄвропейськогоопціонукупівлі

fN =(SN - k)+ = max (SN - k , 0) ,

адлявідповідногоопціонупродажу

fN =(k - SN )+ = max (k - SN , 0) ,

деК договірнавартість, щоїїобумовленовмо­ментпридбанняопціону, ізаякоювмоментN будутькупуватисяабопродаватисяакції. Вцьомувипадкуможна, задопомогоюбіноміаль­ногорозподілу, безпосередньопідрахуватиЕ * fN і, такимчином, спро­ститиформулусправедливоїціниопціону:

CN = (1+a)-N E*fN .

Сфор­мулюємовідповіднийрезультатбездоведення. Розглянемофункцію

Fn ( x , p ) = f ( x (1+ ) k (1+ ) n - k ) pk (1- p ) n - k (5.4)

( —цечислокомбінаційзnпоk, , = 1).

Теорема 5.2. ДляопціонуЄвропейськоготипузфункцієюпла­тежівfN = f ( SN ) маютьмісценаступнітвердження:

1.Справедливацінаопціонудорівнює

CN =( 1 +a) - N FN (S 0 ,P *),

дер *= ;

2.Існуєсамофінансованиймінімальнийхедж

=( , )=( , , ) ,

причому

= ;

3.Капітал X^ в момент п , 0 <, п < N для мінімального хеджу дорівнює

=(1+a)n-N FN-n (Sn , p*) .

Теорема 5.3. Справедлива ціна Cn Європейського опціону купівлі з функцією платежів f(SN ) = (Sn - К )+ дорівнює :

1. CN =S0 B(k0 , N , p) - K(1+a)-N B(k0 ,N,p*) ,

де k 0 =1+ , якщо ;

2. CN = 0 , якщо k 0 > N .

Встановимотеперзв'язокміжсправедливоюціноюCN розгляну­тоговищеопціонукупівлііціноюстандартногоЄвропейськогоопціонупродажузфункцієюплатежівf ( SN ) = (K-Sn )+ . Дляцьогозапишемотакутотожність:

(- x )+ = тах (— x , 0) = max ( x , 0) — x = x + х ,

звідки( К - SN )+ =( SN - K )+ SN + K . ЯкщoпозначитисправедливуцінуопціонупродажучерезPN , то

PN = Е * ( К - SN )+ (1 + а )-N = (1 + а )-N [E* [ (SN - K)+ -SN ] + К ] = = (1+a)-N K + CN - (1 +a)-N E*SN .

ОскількиSN = S0 (1+p1 ) (1+p2 ) ... (1+ pN ) , тозважаючинанезалежністьіоднаковурозподіленістьвипадковихвеличинр 1 , р 2 ,..., pN маємо, що

статочно

PN =(1+a)-N K + Cn - S0 .

Цюрівність,щопов'язуєсправедливіціниопціонівкупівлітапро­дажу, називаютьпаритетом "колл-пут" (купівлі-продажу).

6. Прикладироботизопціонами

НехайSn , 0 n N — цевипадковаеволюціявар­тості100 0 доларівСША (USD), щовимірюєтьсявукраїнськихгривнях (Грн). НехайS 0 = 5400 гривеньівмоментn = 1 цінаможедорівнювати: S 1 =

ТодіS 1 = S 0 (1+ p 1 ), звідки1+p1 = , p1 = - 1 , тобтовипадковавеличинар 1 можематидвазначення:

p 1 =

Нехайбанківськийрахунокнезмінюється: Вп = B 0 = 1, а = 0 (зфінан­совоїточкизоруцеозначає, щобанкненараховуєпроцентівнавнесокінеберепроцентівзапозику).

1. Розрахунок справедливої ціни . НехайN = 1, К = 5400 Грн , f(S1 ) = (S1 - K)+ = (S1 - 5400 )+ =max(S1 -K,0). Цеозначає, щоприпідвищеннікурсудоларапокупецьЄвропейськогоопціонукупівліодержить5700 54 00 = 300 Грн , a припадіннікурсу

f(S1 )=max(0, 5200-5400 )=0 , тобто

дохід =

Видно, що , .

Томуймовірністьр * = .

Якщоприпустити, щоP(p1 =3/54)= p *=2/5, P(p1 =-1/27)=3/5, тосправедливацінаопціонудорівнює:

= 120 Грн

2. Розрахунок хедж - стратегії інвестора . Вданомувипадкуінвес­тор — цепродавецьопціонукупівлі. Якщосправедливуцінурозрахованозаймовірністюр *, товпочатковиймоментчасуінвестородержаввідпо­купцясумув120 Грн , іцейогопочатковийкапіталX0 .

Тобто, X0 = 120, = 0, В 0 = 1, S0 = 5400, . Передмоментомчасуn = 1 продавецьповиненперетворитисвійпортфель (,) впортфель (,) такимчином, щобпісляоголошеннязначеннябулабможливістьвико­натиумовиконтракту, тобтозаплатитигрошіпокупцюіповернутиборг (боргвідповідаєвід'ємнимзначенням, якщоборгє). Підра­хуємотепер, , щовідповідаютьмінімальномусамофінансованомухеджу, заформуламитеореми 5.2 (п.2). Одержимо: = .

ОскількиX0 = B0 + S0 іВ 0 = 1 , томожназнайти = X0 -S0 = = 120 - 3240 = -3120 . Від'ємністьвеличини = -3120 означає, щоінвестор (тобтопродавецьопціону) берепозикуврозмірі3120 Грн . Такимчином, вінмаєХ 0 - В 0 = 120 + 3120 = 3240 Грн .

Розглянемотепер, щовідбуваєтьсяпіслямоментуN = 1 , колибулооголошеноновийкурсдолара. Можливідваваріанти (взв'язкузпопереднімиприпущен­нями):

а) курсдоларапіднявся(p1 = = 1/6) , тобтовмоментчасуN = 1 , 1000 USD дорівнюють5700 Грн . Вцьомувипадкуінвесторповиненвиплатитипокупцюсумуврозміріf(S1)= m ах (0, 5700-5400) = 300 Грн . I вінсправдіможецезробити, оскількийогокапіталвмоментчасуN = 1 дорівнює

Х 1 =B1 +S1 = -3120 + (3/5) - 5700 = -3120+3420=300 Грн . Тоб­токапіталS1 =3240 Грн єдостатнімдлясплати300 Грн покупцюіповерненняборгув3120 Грн набанківськийрахунок;

б) курсдоларазменшився( р 1 = = -1/27), тобтовмоментчасуN = 1 , 1000 USD дорівнюють5200 Грн . Вцьомувипадкуінвесторнічогонесплачуєпокупцю, томущоf(S1 )= m ах (0,5200-5400) = 0 , алеповиненповернутиборгв3120 Грн набанківськийрахунок. Вінзновужтакиможецезробити, оскількийогокапіталдорівнює

Х 1 =B1 + S1 = -3120 + (3/5) - 5200=-3120+3120=0.

Тобтоінвестородержує. S1 = 3120 Грн і, повернувшитакийсамийборг, маєнульовийкапітал.

Підсумки

Маючидвізв’заниходназдругоюстатттіфінансовихактивів - акціїтаопціонинаціакції, миможемовстановитибезрисковухеджуванупозицію. Коливанняціннаодинфінансовийактивбудутькомпенсовуватисьпротилежнимиколиваннямицінинаінший. Хеджуванапозиціяможебутивстановленазадопомогоюкупівліакцій (таїхтривалогозберігання) тапідписанняопціоннихдомовленостей. Якщовартістьакційпіднімається, мивиграємовтакзваній «довгійпозиції», тобтовакціях. Мивтрачаємонаопціонах, якімипідписали, боціна, якумиповиннізаплатитизаакціїдлятого, щобнадатиїхособі, якавикористовуєопціон, вища, ніжцінавмоментпідписанняопціону. Якщоцінаакційпадає, стаєтьсязворотнє. Мивтрачаємовнашій «довгійпозиції», алевиграємонапідписаномунамиопціоні.

Такимчином, якщотриматиіакціїіопціони, коливанняціниакційкомпенсуютьсяколиваннямивартостіопціонів. Якщозробитицеграмотно, тозагальнапозиціяможестатисяпрактичнобезризиковою. Вринковійрівновазікоженочікуєотриманнябезризиковогорівняначіткохеджованупозицію.

Упроцесіаналізупохіднихфінансовихінструментівшироковикористовуютьсярізноманітніобчислю­вальніметоди. Безвідповідногоматематичногоінструментаріюпрактикоюнеможливооцінитивартістьцихактивів; нерозумію­чичіткопринципівфінансовихрозрахунків, неможливоправи­льновизначитивплив, якийздійснюєтьсяопераціямизпохід­нимифінансовимиінструментаминаефективністьуправлінняпортфелемактивів.

7.Використаналітература

-БондаревБ.В., ШуркоИ.Л. Финансоваяматематика. -- Донецк, Кассиопея, 1998. -- 164 с.

-ШиряевА.Н. Онекоторыхпонятияхистохастическихмоделяхфинансовойматематики // Теориявероятностииееприменения. 1994. -- Т. 39, N. 1. -- С.5-22

-ЗаконУкраїнипроцінніпапериіфондовубіржу // СD:«Лігапрактик»

-Дж.К. ВанХорнОсновыуправленияфинансами. -- Москва, Финансыистатистика, 1996. -- 800 с.

-ЛеоненкоМ.М., МішураЮ.С., ПархоменкоВ.М., ЯдренкоМ.Й. Теоретико-ймовірніснітастатистичніметодивеконометрицітафінансовійматематиці. – Київ, Інформтехніка, 1995. -- 380 с.

-КолесникВ.В. Введениеврынокценныхбумаг. -- Киев, А.Л.Д. 1995. -- 176 с.

-ШиряевА.Н., КабановЮ.М., КрамковД.О.,

МельниковА.В. Ктеориирассчетовопционов. I. Дискретноевремя // Теориявероятностииееприменения.