Главная              Рефераты - Астрономия

Закон України Про внесення змін до Закону України Про вибори депутатів місцевих рад та сільськи - реферат

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України

"Про вибори депутатів місцевих рад

та сільських, селищних, міських голів"

З метою узгодження термінів проведення виборчої кампанії по

виборах депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських

голів з відповідними термінами проведення виборів народних

депутатів України Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України "Про вибори депутатів місцевих

рад та сільських, селищних, міських голів" (Відомості

Верховної Ради України, 1998 р. N 3-4, ст. 15) такі зміни:

1) у статті 25:

у частині сьомій слова і цифри "за 45 днів" замінити словами

і цифрами "за 30 днів";

частину дев'яту доповнити словами "і громадянство";

2) у частині першій статті 39 слова і цифри "з 7 до 22

години" замінити словами і цифрами "з 8 до 20 години";

3) у статті 43:

у частині другій слова "паспорта або іншого документа, який

посвідчує його особу" замінити словами "документа, який посвідчує

його особу та громадянство";

у частині четвертій слова "не менш як двом членам комісії"

замінити словами "не менш як трьом членам комісії";

4) друге речення частини дев'ятої статті 45 викласти в такій

редакції: "Кожний протокол дільничої виборчої комісії про

результати голосування складається у кількості примірників, яка на

три більша, ніж кількість осіб, які входять до складу дільничої

виборчої комісії, і підписується головою, заступником голови,

секретарем і членами дільничої виборчої комісії";

5) у першому реченні частини сьомої статті 46 слова "у трьох

примірниках" замінити словами "у кількості примірників, що на три

більша, ніж кількість осіб, які входять до складу окружної

(територіальної) виборчої комісії";

6) частину другу статті 51 викласти в такій редакції:

"2. Фінансове забезпечення підготовки і проведення місцевих

виборів за рахунок коштів Державного бюджету України здійснюється

Центральною виборчою комісією, яка є головним розпорядником цих

коштів. Фінансування виборчих комісій здійснюється в порядку,

встановленому Центральною виборчою комісією разом з Міністерством

фінансів України."

II. Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 7 лютого 2002 року